Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - tekst odczytywalny maszynowo
do pobrania w PDF lub DOC

Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - tekst tekst łatwy do czytania
(ETR-Easy-to-read) PDF lub DOC 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspgryfino.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

• Pliki do pobrania (np. PDF, DOC, XLS) - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

• Redaktorzy starają się poprawne formatować pliki tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

• Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów źródłowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będą poprawiane oraz będą dokładane starania, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

• Niektóre zdjęcia w serwisie nie są dodatkowo opisane.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Pazik, kierownikadministracji@zsp2gryfino.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 25 03, numer wewnętrzny 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne otwierane na czujkę ruchu.

Budynek posiada 3 wejścia ewakuacyjne:

o wejście nr 1 (wejście od parkingu) - nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

o wejście nr 2 - nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

o wejście nr 3 (wejście przy sali gimnastycznej) nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły, jest dostępne bez barier architektonicznych. Kontrole na portierni pełnią woźne. Po wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby wpisują się do księgi wejść i wyjść. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły znajdują się dwie klatki schodowe, z których można się dostać do wszystkich pomieszczeń. Na wszystkie piętra prowadzą schody oraz jedna winda osobowa. W budynku szkoły znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych: na parterze oraz przy sali gimnastycznej. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają pracownicy obsługi na portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Łużyckiej 91, tel. 91 416 25 03 wew. 25.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem szkoły nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dysponuje parkingiem za budynkiem szkoły na ok. 50 miejsc parkingowych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

W serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych aktywnych elementach strony w logicznej kolejności, za pomocą klawisza Tab (tabulatora). Linki wewnętrzne w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie przeglądarki. Zastosowany jest kontrast tekstu do tła, dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

o zmiana wielkości czcionki,

o zmiana kontrastu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Załączniki

• Informacja dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (PDF) (pdf 50.30 KB)

• Informacja dotycząca wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (DOC) (doc 28.37 KB)

• Wniosek o zapewnienie dostępności (PDF) (pdf 51.10 KB)

• Wniosek o zapewnienie dostępności (DOC) (doc 30.06 KB)

• Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej (PDF) (pdf 54.41 KB)

• Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej (DOC) (doc 29.55 KB)

• Tekst odczytywalny maszynowo (PDF) (pdf 370.39 KB)

• Tekst odczytywalny maszynowo (DOC) (doc 40.11 KB)

• Tekst tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read) (PDF) (pdf 551.24 KB)

• Tekst tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read) (DOC) (doc 159.33 KB)
© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Website Maker