create a web page

REKRUTACJA

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Zasady rekrutacji
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
na rok szkolny 2020/2021

OPRACOWANE NA PODSTAWIE § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

1

Termin

Kandydaci do ZSP w Gryfinie składają podania o przyjęcie do wybranej szkoły w terminie - od 15.06.2020 r. do 10.07.2020 r. do godz. 15.00

2

Dokumenty

Do podania należy dołączyć niezbędne dokumenty:
a. świadectwo lub kopię ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu zewnętrznego lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej stosownymi pieczęciami (szkoły i imienną) oraz adnotacją: „za zgodność z oryginałem” i datą,
b. trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
c. kartę zdrowia, a kandydaci do szkoły branżowej oraz techników dodatkowo dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (od lekarza medycyny pracy).
Ponadto kandydaci - młodociani pracownicy - do klas Branżowej Szkoły I Stopnia dołączają: odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3

Badania

Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dla Technikum Zawodowego, zaś dla pracowników młodocianych w Branżowej Szkole I Stopnia skierowanie wydaje pracodawca i pokrywa koszty zgodnie z umową.

4

Typy szkół

W roku szkolnym 2020/2021 w ZSP planowane są następujące typy szkół:

Liceum Ogólnokształcące

Profil psychologiczno-prawny (28 miejsc),
profil lingwistyczno-medyczny (28 miejsc).

Technikum Zawodowe

W zawodach: technik ekonomista (14 miejsc), technik elektryk (14 miejsc), technik żywienia i usług gastronomicznych (14 miejsc), technik logistyk (14 miejsc).

Szkoła Branżowa I stopnia

Wielozawodowa (28 miejsc), mechanik pojazdów samochodowych / sprzedawca (28 miejsc)

Dokumenty do pobrania

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved