TWORZENIE MODELU WSPÓŁPRACY ...

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

"Projekt: Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu" realizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Powiat gryfiński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

Realizatorem projektu jest: Ośrodek Doskonalenia Kadr Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Szczecinie ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest: wypracowanie szablonów wspłlpracy szkoły z zakładami pracy, stosowanie których przyczyni sie do modernizacja treści kształcenia w zakresie nowych technologii, uzyskiwania uprawnień i kwalifikacji zawodowych, rozwój doradztwa zawodowo edukacyjnego ukierunkowanego na wyposażenie uczniów w kompetencje społeczne oczekiwane przez rynek.

Główne rezultaty projektu:

  • 90 uczniów szkoły odbędzie 150 godzinne staże
  • 90 uczniów szkoły weźmie udział w programie doradztwa edukacyjno zawodowego,
  • 90 uczniów szkoły weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach na uprawnienia i kwalifikacje,
  • 90 uczniów szkoły uzyska dodatkowe uprawnienia nadawane przez komisje powołane przez Urząd Regulacji Energetyki lub tytuł czeladnika w zawodzie wizażystka.
  • szkoła wyposażona zostanie w dodatkowe stanowiska do ćwiczeń.

Grupę docelową stanowić będzie 90 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca informuje o aktualnym stopniu realizacji celów projektu:

  1. CEL 1. Opracowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego przez 90 uczniów oraz podwyższenie ich kompetencji społecznych poprzez program doradztwa zawodowo edukacyjnego do 31.08.2018 r. do dnia 30.09.2017 roku 38 osób zakończyło program doradztwa przewidziany w projekcie a 16 osób jest w trakcie jej realizacji  
  2. CEL 2. Uzyskanie dodatkowego kompetencji zawodowych przez 90 uczniów poprzez odbycie 150 godzinnych staży zawodowych u pracodawców, do 30.09.2018 r. Do dnia 30.09.2017 roku 51 osób ukończyło staże i praktyki u pracodawców, co stanowi 57 % realizacji. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji cel został przekroczony.
  3. CEL 3.Uzyskanie dodatkowego zawodu czeladniczego przez 30 uczennic do 31.08.2018 r. Do dnia 30. 09.2017 r – 20 uczennic i 1 uczeń zdobyli tytuły czeladnicze w zawodzie wizażystka. Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja celu przebiega poprawnie.
  4. CEL 4.Uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych przez 45 uczniów do 31.08.2018 r. do dnia 30.09.2017 roku 18 uczniów uzyskało dodatkowe kwalifikacje rynkowe (uprawnienia uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń energetycznych – grupy 3 urządzenia gazowe lub uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i wózków widłowych z mechanicznym układem podnoszenia). Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja celu przebiega poprawnie
  5. CEL 5. Doposażenie pracowni technikum zawodowego w sprzęt, maszyny i urządzenia oraz aparaty wykorzystywane do realizacji zadań w projekcie i podstawowej działalności edukacyjnej szkoły do 30.06.2017 r. Cel został już osiągnięty, sprzęt technodydaktyczny został przekazany szkole i jest wykorzystywany w czasie ćwiczeń. 

Harmonogramy realizacji projektu

Grupa zdobywająca uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego UDT

W dniu 10.06.2017 uczestnicy projektu - 18 osób, przystąpiło do egzaminów przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i zdobyli uprawnienia do obsługi podestów ruchomych i wózków jezdniowych z mechanicznym układem podnoszenia, a w dniu 21.06 zdobyli uprawnienia do pracy na stanowiskach eksploatacji urządzeń energetycznych. W ramach projektu przed uczestnikami pozostały jeszcze grupowe zajęcia doradcze na obozach naukowych oraz staże i praktyki w zakładach pracy.

Grupa zdobywająca tytuł czeladnika w zawodzie - Wizażystka I

W dniu 23.06.2017 uczestnicy projektu starający się o uzyskanie tytułu czeladniczego w zawodzie wizażystka, przystąpiło do egzaminów przed Komisją Izby Rzemieślniczej ds. nadawania tytułów czeladniczych i mistrzowskich i zdobyli tytuł czeladnika w zawodzie wizażystka. W ramach projektu przed uczestnikami pozostały jeszcze grupowe zajęcia doradcze na obozach naukowych oraz staże i praktyki w zakładach pracy.

Grupa zdobywająca uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych URE I

Zakończona została rekrutacja uczestników do tej grupy. Trwa realizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia do pracy na stanowiskach eksploatacji w zakresie urządzeń elektrycznych i cieplnych. Trwa doradztwo edukacyjno - zawodowe - planowany termin egzaminów w drugiej połowie kwietnia.

Grupa zdobywająca uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych URE II

Zakończona została rekrutacja uczestników do tej grupy. Trwa realizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia do pracy na stanowiskach eksploatacji w zakresie urządzeń elektrycznych i cieplnych. Trwa doradztwo edukacyjno - zawodowe - planowany termin egzaminów w drugiej połowie kwietnia.

Grupa zdobywająca tytuł czeladnika w zawodzie - Wizażystka I

Zakończona została rekrutacja uczestników do tej grupy. Trwa realizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia do pracy na stanowiskach eksploatacji w zakresie urządzeń elektrycznych i cieplnych. Trwa doradztwo edukacyjno - zawodowe - planowany termin egzaminów w drugiej połowie kwietnia.

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Mobirise